Rosalie

Name:  Tashi-Jomo Rosalie
Geb. Datum:  01.11.2013
Mutter:  Tashi-Jomo Enja
Vater:  Danu-kari Chin Than-ju